Rzecznik Praw Obywatelksich vs Minister Środowiska w/s „praw obywatelskich” przy zatwierdzaniu planu urządzenia lasu, na przykładzie ndl. Białowieża

22 września 2016 r. Rzecznik  Praw Obywatelskich, korzystając ze swoich uprawnień, zaskarżył do WSA w Warszawie decyzję Ministra Środowiska aneksująca plan urządzenia lasu dla nadleśncitwa Białowieża (zwiększającą etat pozyskania drewna w związku z gradacją kornika). Nie znamy jeszcze dokładnej treści wystąpienia Rzecznika, ale z kominukatu na stronie RPO wynika, że Rzecznik uznał ochronę środowiska za „prawo obywatelskie”, a w konsekwencji uznał  zaistniałe w tej sprawie naruszenie przepisów w/s strategicznej oceny oddziaływania planów i programów na środowisko za naruszenie prawa leżące w jego sferze zainteresowań.  RPO musiał też dostrzec jakieś podstawy prawne, by decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu uznać za zaskarżalną decyzję administracyjną, mimo istnienia odmiennego orzecznictwa NSA w tej sprawie.

Komunikat RPO w tej sprawie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/puszcza-bialowieska-RPO-zaskarzyl-do-WSA-decyzje-MS

 

Minister Środowiska ustami swojego rzecznika prasowego wydał oświadczenie nie odnoszące się zupełnie do zarzutów rzecznika, ale krytykujące RPO za nie sprzeciwianie się w przeszłości wpisaniu Puszczy Białowieskiej na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości i nie zaskarżanie w 2012 r. zatwierdzenia w 20102 r. planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej przewidujących pozostawienie drzewostanów ze starymi drzewami oraz drzewostanów na siedliskach hydrogenicznych bez użytkowania. W rzeczywistości, decyzje z 2012 r. o planach urządzenia lasu Puszczy Białowieskiej były wówczas w zakresie uprawnień społeczeństwa zaskarżane do sądu administracyjnego i były przedmiotem wyroków WSA i NSA, choć skargi wnosiły wówczas organizacje pozarządowe, nie musiał więc tego robić RPO.

Komunikat rzecznika prasowego MŚ:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-ministerstwa-srodowiska-w-zwiazku-ze-skarga-rzecznika-praw-obyw/

a b cFot. Ł. Misiuna