Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody

W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350

 

Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od gatunku drzewa) kwalifikujące je na pomniki przyrody. Jest to powrót do regulacji obowiązujących do 1996 r. (choć z nieco innymi obecnie rozmiarami). W latach 1996-2017 zagadnienie to nie było regulowane prawnie (mimo fakultatywnego upoważnienia, nie uznawano wówczas wydawania takiego rozporządzenia za konieczne). Niezależnie od utraty mocy prawnej po 1996 r., zestawienia sugerowanych wymiarów drzew pomnikowych funkcjonowały i funkcjonują także jako materiał pomocniczy sztuki ochrony przyrody.

My zestawienie takich wymiarów proponowanych w różnych źródłach (także lokalnych) opublikowaliśmy swego czasu na:

http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/drzewa_pomnikowe.htm ,

a w 2011 r. podobna analizę i własne propozycje przedstawili Pietrzak i Grzywacz:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-3f90ef53-7ab8-4e01-8bc9-7d9c5f87ab0c

 

Obecnie konieczność określenia w formie rozporządzenia kryteriów uznawania drzew za pomniki wiąże się z nowymi zasadami zezwalana na wycinkę drzew. Po wejściu w życie rozporządzenia, gminy będą mogły zgłosić sprzeciw wobec zamierzonej wycinki drzewa przekraczającego te wymiary, nawet gdy miałoby być wycięte przez osobę fizyczną bez związku z działalnością gospodarczą.

 

Dla innych tworów przyrody proponowane kryteria mają charakter bardziej otwarty. Rozporządzanie miałoby wejść w życie 17 grudnia.

fot. Ł. Misiuna, fragment pomnikowej alei dębów, Kielce