PSL chce wsparcia gmin z obszarami chronionymi

PSL chce przyznać specjalną subwencję budżetową gminom, których znaczną powierzchnię zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz obszary objęte unijnym programem Natura 2000. Subwencja miałaby wspomóc rozwój tych gmin. PSL ma wkrótce złożyć w Sejmie projekt w tej sprawie.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy on ponad 300 z około 2400 gmin w Polsce, które „nie funkcjonują normalnie”, ze względu na położenie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, jak obszary parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz obszary Natura 2000.

Jak podkreślają autorzy projektu, ograniczenia w gospodarowaniu tymi obszarami powodują – w ocenie lokalnych społeczności – powstawanie barier w rozwoju, których nie da się pokonać.

Projektodawcy regulacji postulują więc, aby w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin, wprowadzić odpowiednie mechanizmy prawno-finansowe gwarantujące takim gminom wyrównanie ubytków w ich dochodach własnych, poniesionych wskutek wprowadzenia regulacji ograniczających gospodarowanie tymi gruntami.

Projekt Stronnictwa zakłada dofinansowanie gmin, na obszarach których znajdują się znaczne powierzchnie obszarów przyrodniczych takich jak parki narodowe, rezerwaty oraz obszary Natura 2000, w wysokości uzależnionej od powierzchni chronionych form przyrody znajdujących się na terenie poszczególnych gmin.

Pochodząca z budżetu państwa subwencja miałaby być przyznawana tym gminom, gdzie tereny prawnie chronione stanowią 50 proc. i więcej ich obszaru, a władze gminy mogłyby przeznaczyć ją na dowolny cel mieszczący się w realizacji ich zadań własnych.

Kwota udzielonego wsparcia finansowego miałaby być wyliczana w oparciu o powierzchnię danego obszaru chronionego położonego w granicach gminy, w stosunku do jej całkowitej powierzchni. Autorzy projektu proponują: dla gmin na terenach których znajdują się formy ochrony przyrody w postaci parku narodowego – 160 zł za hektar parku narodowego; dla gmin, na terenach których znajdują się rezerwaty przyrody – 160 zł za hektar rezerwatu przyrody.

Dla gmin, na terenach których znajdują się tereny chronione programem Natura 2000, miałoby być to 80 zł za hektar, jeżeli nie są położone w granicach innych parków narodowych lub rezerwatów przyrody, za które również przysługuje gminie subwencja. Kwoty subwencji miałyby podlegać corocznej waloryzacji.

Według szacunków autorów projektu, wprowadzenie mechanizmu subwencji środowiskowej kosztowałoby budżet ok. 350-450 mln złotych rocznie. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2014 roku.

 

Źródło: http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/psl-za-wsparciem-gmin-z-chronionymi-obszarami-przyrody,41270.html

fot.Ł.Misiuna