Rada Ministrów przyjęła raport o OZE

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła raport Ministerstwa Gospodarki określający cele i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

„Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii” to dokument będący odpowiedzią polskiego rządu na nasze zobowiązania na forum Unii Europejskiej w zakresie OZE – wynikające zwłaszcza z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych uchylającej wcześniejsze dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W przyjętym właśnie raporcie resort gospodarki zakłada, że udział zielonej energii elektrycznej w całkowitej konsumpcji energii wzrośnie z 8,85% w tym roku – do 16,78% w roku 2019. Realizacja takiego scenariusza w 2020 roku miałaby przybliżyć Polskę do wymaganego przez Brukselę poziomu produkcji 15-procent energii ogółem wytworzonej z OZE w naszym kraju.

Autorzy raportu potwierdzają w nim także planowane zmiany w systemie wsparcia dla rodzimego rynku OZE – uwzględniające jego dywersyfikację w przypadku poszczególnych rodzajów instalacji, a także ich mocy. Nakreślone zmiany zostaną ujęte w przygotowywanej przez rząd ustawie o OZE, która ma trafić do konsultacji rządowych w najbliższych miesiącach.

Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce resort gospodarki nakreślił w przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku". W dokumencie tym wskazano m.in. następujące założenia:
– wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r.,
– ochronę lasów i agrokultury przed nadmierną eksploatacją mającą na celu pozyskanie biomasy dla energetyki,
– wykorzystanie pozostających pod państwową kontrolą elektrowni wodnych,
– zwiększenie dywersyfikacji i rozproszenia źródeł energii.

Według ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka, rząd w ostatnim czasie znacząco ułatwił rozwój rynku OZE w Polsce, m.in. poprzez 50-procentowe obniżenie kosztów przyłączenia dla źródeł odnawialnych, zwolnienie operatorów instalacji OZE o mocy do 5 MW z opłat za udzielenie koncesji i związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia, a także zwolnienie zielonej energii z podatku akcyzowego.

 

Źródło: gramwzielone.pl