Założenia do nowego Prawa Wodnego

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt założeń do
nowego Prawa Wodnego, skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i
uzgodnień międzyresortowych.

Projekt zakłada:

1. Znaczne zmiany w strukturze rządowej administracji wodnej – likwidacja
KZGW i RZGW, w zamian powołane byłyby Urzędy Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych o charakterze organu administracji; one byłyby podstawowym organem
wydającym pozwolenia wodnoprawne. Ponadto, powołane miałyby być dwie agencje
wykonawcze – Zarząd Dorzecza Odry i Zarząd Dorzecza Wisły – one przejęłyby
wykonywamnie praw właścicielskich do wód. Bez zmian miałyby pozostać WZMiUW

2. Przejęcie przez gminy utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych;
odnoszący korzyści z melioracjki wnosiliby opłate do gminy.

3. Poprawę transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektwy Azotanowej
(doprecyzowanie przepisów o nawożeniu), transpozycję Dyrektywy o Strategii
Morskiej.

4. Usunięcie naruszneia prawa UE polegającego wynikającego z nieprawidłowego
klasyfikowania prac regulacyjnych jako prac utrzymaniowych, co skutkuje
uniknięciem obowiązku uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też przeprowadzenia oceny
oddziaływania na obszary Natura 2000. Przewidywane jest doprecyzowanie
przepisów przez określenie w ustawie wyczerpującego katalogu prac o
charakterze utrzymaniowym.

5. Nadanie planom gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planom zarządzania
ryyzkiem powodziowym i planom przeciwdziałania skutkom suszy rangi prawa
powszechnie obowiązującego, ustanawianie planów rozporządzeniem Rady
Ministrów.

Całość nowych przepisów miałaby wejśc w życie od 1 stycznia 2014 r., jednak
przepisy usuwające naruszenia prawa UE – jeszcze w 2013 r.

Dokument dostępny pod: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47153

Wiadomości Klubu Przyrodników, Paweł Pawlaczyk

fot.Ł.Misiuna