Dostępne plany gospopdarowania wodami

Na stronie http://www.rdw.org.pl/materialy-metodyki-i-opracowania.html
udostępniono zatwierdzone 22 lutego 2011 r. plany gospodarowania wodami w
dorzeczach wraz z załącznikami.

Szczególnie ważny element planów to "załącznik nr 2". Jest to (zapisany w
formie arkusza Excela) katalog wód, określający m. in:
– typ ekologiczny części wód (od którego zależy, jakie warunki referencyjne
będą określać jej "dobry stan")
– klasyfikację częsci wód jako naturalną, silnie zmienioną lub sztuczna (od
której zależy, czy celem do osiągnięcia jest 'dobry stan", czy "dobry
potencjał)
– ewentualne derogacje (od których zależy, czy "dobry stan/potencjał" ma być
osiągnięty do 2015, czy też w dłuższym terminie, czy może stosuje się cel
mniej wymagający, czy dopuszczone będą nowe inwestycje negatywnie wpływające
na stan wód ale wynikające z nadrzędnego interesu publicznego)
To od zapisów w tym katalogu zależy, co konkretnie dla danej rzeki/jeziora
oznacza "cel środowiskowy", którego osiągniecie jest obowiązkiem zarządcy
wody. Więcej o tym w naszej broszurce "Jak dbać o rzekę …" dostępnej na
www.kp.org.pl

Źródło: Paweł Pawlaczyk, Wiadomości Klubu Przyrodników