Konsultacje z mieszkańcami osiedla Na Stoku

Stowarzyszenie MOST we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Stoku stara się o pozyskanie pieniędzy na odnowę osiedla, która obejmować ma zarówno modernizację i remonty zasobów technicznych, jak również uzupełnienie infrastruktury społecznej, tak by osiedle stało się przyjaznym miejsce zamieszkania związanym integralnie z miastem.

Część powyższych celów może być zrealizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku przygotowuje wniosek o przyznanie dotacji. Projekt rewitalizacji zakłada zadania, których realizacja poprawi jakość życia mieszkańców, a co najważniejsze rozwiąże zdiagnozowane problemy społeczne. Tylko taki wniosek ma szansę na dofinansowanie. Z tego względu Spółdzielnia nie może ubiegać się o zadania takie jak: termomodernizacja budynku, budowa placu zabaw czy boiska sportowego, wymiana sieci infrastruktury technicznej itd., gdyż takie zadania nie przeniosą się wprost na rozwiązanie problemu społecznego mieszkańców osiedla. Problemy społeczne, jakim projekt rewitalizacji Naszego osiedla ma zaradzić to: samotność osób starszych, problemy związane z młodzieżą, brak tożsamości społeczności lokalnej. Dodatkowym atutem projektu jest znoszenie barier utrudniających ruch pieszy, z czego słynie Nasze osiedle Na Stoku.

W najbliższych dniach na osiedlu pojawią się tablice informacyjne o projekcie.

Prosimy zapoznać się z projektem oraz zgłaszać do nas wszelkie pytania, wątpliwości, uwagi i wnioski na adres: biuro@mostedu.org bądź sekretariat@nastoku.pl

Zapraszamy również na stronę mieszkańców Na Stoku na Facebook’u:

https://www.facebook.com/kielcenastoku?fref=ts

PLANSZE_INFORMACYJNE