Naukowcy oceniają cykl wody na świecie

Właśnie zakończył się duży, czteroletni projekt unijny poświęcony światowym zasobom wody, z którego opublikowano raport zawierający końcowe wnioski.

Projekt WATCH (Woda a zmiany globalne), realizowany od lutego 2007 r. do lipca 2011 r., który otrzymał dofinansowanie w kwocie nieco poniżej 10 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, zgromadził zespół 100 klimatologów z 25 instytutów badawczych, z 14 krajów europejskich.

Raport końcowy pogłębia wiedzę naukowców na temat oddziaływania zmian klimatu i zagospodarowania terenu na globalny cykl hydrologiczny. Zespół ma nadzieję, że odkrycia, zaprezentowane w postaci niezliczonych nowych zbiorów danych, map, nowych metod i modeli, będzie można wykorzystać do analizy, prognozowania i zarządzania zasobami wody, powodziami oraz suszami na świecie. Dane o opadach deszczu, wilgotności gleby, tempie ewapotranspiracji i zlewniach rzek są prezentowane na mapach 3D, które obejmują 18 największych na świecie systemów rzecznych z dużym uszczegółowieniem.

Głównym celem projektu WATCH było połączenie wiedzy społeczności zajmujących się hydrologią, zasobami wodnymi i klimatem w celu analizy, ilościowego ujęcia i prognozy komponentów, obecnych i przyszłych, globalnych cyklów wody i stanów powiązanych z nimi zasobów wody, aby oszacować niepewność i określić z maksymalną dokładnością wrażliwe punkty globalnych zasobów wody.

Dr Eleanor Blyth z Centrum Ekologii i Hydrologii w Wlk. Brytanii, instytucji koordynującej projekt WATCH, wyjaśnia, dlaczego takie interdyscyplinarne podejście było nieodzowne: "Bardziej niezależne oceny oddziaływania wymagają skutecznego partnerstwa między organizacjami badawczymi i może przede wszystkim partnerstwa między dyscyplinami naukowymi. Kluczowym partnerstwem jest to zawiązane między klimatologami a hydrologami. Niemniej wcześniej grupy te nie pracowały razem efektywnie. Projekt WATCH to zmienił."

Wyniki projektu WATCH zapewniają pierwszą ocenę globalnego cyklu hydrologicznego w dziennych przedziałach czasowych w siatce o rozdzielczości 50 km, obejmując przeszłość (XX w.) i przyszłość (XXI w.), a także nową, globalną analizę niedoborów wody. W raporcie zespół podkreśla wagę zmian zagospodarowania terenu, które dla kwestii zasobów wody są co najmniej tak istotne jak zmiany klimatu. Naukowcy zwracają również uwagę na potencjalne zagrożenie zasilania w wodę subtropikalnych zlewni. Tutaj może skumulować się efekt rosnącego zużycia oraz zmian w klimacie i zagospodarowaniu terenu, doprowadzając w przyszłości do spadku dostępności wody nawet o 30%.

Dr Richard Harding, również z Centrum Ekologii i Hydrologii, powiedział: "W toku projektu WATCH przygotowana została najobszerniejsza analiza przyszłych zasobów wody dla całego świata, potwierdzająca zmiany zachodzące w cyklu hydrologicznym. Wykazano, że mimo nadal istotnych niewiadomych w naszym modelowaniu przyszłego cyklu wody, wraz z pogłębianiem wiedzy o procesach sprawczych, będziemy w stanie przygotować pewniejsze oceny przyszłości. Kolejne wyzwanie stanowi komunikacja i wykorzystanie tych wyników w ramach szerszej, globalnej społeczności użytkowników. Aby skutecznie zarządzać zasobami wody przez kolejne 5 [do] 10 lat, musimy zacząć wprowadzać zmiany już teraz. Trwała spuścizna wyników projektu WATCH ułatwi ten proces."

Zespół projektu WATCH przygotował również edukacyjną witrynę, która umożliwia zarówno specjalistom, jak i obywatelom poszerzenie swojej wiedzy o globalnym cyklu wody.

Więcej informacji:

WATCH:
http://www.eu-watch.org/

Centrum Ekologii i Hydrologii:
http://www.ceh.ac.uk/

 

Źródło: cordis.europa.eu

fot.sxc.hu