Propozycje kryteriów oceny siedlisk niektórych gatunków ptaków w OSO Natura 2000

Na stronach GDOŚ opublikowano elektroniczną wersję (pdf) od dawna wyczekiwanej publikacji „Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000” – opracowania zbiorowego od redakcją Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta. Książka równocześnie ma się ukazać drukiem.

Publikacja charakteryzuje siedliska ujętych w niej gatunków ptaków i próbuje sformułować kryteria oceny stanu ochrony siedlisk ptaków w skali FV-U1-U2. Dobrze nadaje się jako pomoc do formułowania celów ochrony w planach zadań ochronnych (podpowiada, ile siedlisk jakiej jakości potrzebuje populacja danego gatunku w obszarze?)

URL:
http://www.gdos.gov.pl/News/view/7290/O_wyznaczaniu_i_zachowaniu_siedlisk_ptasich

Link bezpośredni do pliku pdf:
http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacja.pdf

Lista ujętych gatunków ptaków:
Bączek Ixobrychus minutus
Bąk Botaurus stellaris
Bielik Haliaeetus albicilla
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Bocian czarny Ciconia nigra
Cietrzew Tetrao tetrix
Drozd obrożny Turdus torquatus
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Gadożer Circaetus gallicus
Gąsiorek Lanius collurio
Głuszec Tetrao urogallus
Jarząbek Tetrastes bonasia
Jarzębatka Sylvia nisoria
Kania czarna Milvus migrans
Kania ruda Milvus milvus
Kraska Coracias garrulus
Kulik wielki Numenius arquata
Lelek Caprimulgus europaeus
Lerka Lullula arborea
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka mała Ficedula parva
Nurogęś Mergus merganser
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
Orzeł przedni Aquila chrysaetos
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
Puchacz Bubo bubo
Puszczyk uralski Strix uralensis
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Rybołów Pandion haliaetus
Rycyk Limosa limosa
Siniak Columba oenas
Siwerniak Anthus spinoletta
Sóweczka Glaucidium passerinum
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Trzmielojad Pernis apivorus
Włochatka Aegolius funereus
Zimorodek Alcedo atthis

Fot. Ł. Misiuna, obszar  Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”