Rada UE zatwierdziła strategię ochrony różnorodności biologicznej UE do roku 2020

21 czerwca 2011 r. w Luksemburgu Rada Unii Europejskiej w składzie ministrów
środowiska krajów członkowskich UE przyjęła – zaproponowaną 3 maja 2011 r.
przez Komisję Europejską – Strategię UE w zakresie ochrony różnorodności
biologicznej do roku 2020.

Na posiedzeniu Rady polski minister środowiska, prof.. Andrzej Kraszewski,
zobowiązał się, że "sposób wdrożenia strategii będzie przedmiotem
pogłębionej dyskusji w trakcie naszej Prezydencji".

Przyjęty, europejski cel do osiagniecia do 2020 r. brzmi: "Powstrzymanie utraty
różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w UE do 2020 r.
oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu [lepsze tłumaczenie:
tak dalece, jak to wykonalne], a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie
utracie różnorodności biologicznej na świecie". Przyjęta Strategia ustala m.
in następujące mierzalne cele:
– zwiększenie o 100% liczby typów ekosystemów we właściwym lub poprawiającym
się stanie ochrony
– zwiększenie o 50% liczby gatunków we właściwym lub poprawiającym się
stanie ochrony
– odtworzenie (restoration) 15% zniszczonych ekosystemów
– osiągnięcie w/w wskaźników także w stosunku do grupy siedlisk i gatunków
związanych odpowiednio z: rolnictwem i leśnictwem
– osiagniecie, do 2015 r., zrównowazonego ('podtrzymywalnego') poziomu
połowu ryb morskich oraz struktury wiekowej i składu wielkościowego
populacji świadczących o dobrym zdrowiu stada

Wśród przewidywanych działań ujęto m. in.:
– ukończenie "w dużej mierze" do 2012 r. tworzenia sieci Natura 2000 także
na morzach,
– zapewnienie opracowywania i wdrażania planów ochrony Natura 2000 we
własciwym czasie,
– uruchomienie 'nowego procesu biogeograficznego' – dyskusji nad sposobami
ochrony siedlisk i gatunków w sieci Natura 2000,
– włączanie ochrony w kluczowe polityki planowania przestrzennego i
korzystania z wód, zarówno wewnątrz sieci, jak i poza obszarami sieci
"Natura 2000"
– opracowanie, do 2014, metody oceny skutków finansowanych przez UE
projektów, planów i programów w zakresie różnorodności biologicznej,
– płatności bezpośrednie dla rolników powinny wynagradzać dostarczanie
środowiskowych dóbr publicznych,
– objęcie wszystkich lasów państwowych i wiekszych lasów prywatnych planami
urządzenia lasu opartymi na zasadzie zrównowazonej gospodarki lesnej;
zawierającymi środki na rzecz ochronyu przyrody jak utrzymanie odpowiedniego
poziomu martwego drewna, ochrona obszarów naturalnych,
– instrumenty zrównowazonego zarządzania morskimi zasobami rybnymi
– nowe europejskie akty prawne w sprawie inwazyjnych gatunków obcych

Więcej o Strategii na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
Tekst strategii dostępny jest także po polsku.

Komunikat o przyjęciu Strategii przez Radę UE:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/12295
0.pdf

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot. Łukasz Misiuna