RDOŚie mogą posiadać, kupować, przejmować z ANR grunty cenne przyrodniczo

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem skierowanym do wiadomości
wszystkich RDOŚ (i do naszej) poinformowała, że:

Nie ma przeciwwskazań prawnych do wykupywania cennych przyrodniczo gruntów
przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Istnieje także możliwość
przekazania przez ANR gruntów Skarbu Państwa w zarząd RDOŚ. Już 5
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce posiada grunty w zarządzie
(w tym RDOŚ w Szczecinie aż 7000 ha).

"GDOŚ podejmuje kroki zmierzające do ułatwienia RDOSiom przejmowania gruntów
cennych przyrodniczo, ale o słabej jakości rolniczej".

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników, Paweł Pawlaczyk