Więcej wyciągów narciarskich – decyzje środowiskowe

Przez ostatnie dwa lata regionalne dyrekcje ochrony środowiska południowej Polski – w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu zaaprobowały realizację dwudziestu jeden tras lub wyciągów narciarskich (uzgadniając decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięć). W tym samym okresie nie uzgodniono realizacji zaledwie jednej inwestycji. W tej chwili trwają prace nad uzgodnieniem kolejnych czterech inwestycji tego typu.

Oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji zaplanowanej infrastruktury narciarskiej.

 Województwo Liczba wniosków o uzgodnienie  W toku Uzgodniono Nie uzgodniono
 Podkarpackie 4  1  3  –
 Dolnośląskie 8  1  6  1
 Śląskie 9  2  7  –
 Małopolskie 5  –  5  –
 Suma 26 4 21 1

Krajowe przepisy, wywodzące się z prawa unijnego, dotyczące ocen oddziaływania na środowisko są bezpośrednio związane z możliwością realizacji infrastruktury narciarskiej – tras i wyciągów narciarskich. Przywołane przedsięwzięcia należą do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i przed wydaniem w stosunku do nich pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nie ulega wątpliwości, że infrastruktura narciarska może powodować znaczące oddziaływania na środowisko, więc uzasadnione jest aby przed jej realizacją, oddziaływania te zostały zdiagnozowane i zminimalizowane lub wyeliminowane. Służy temu ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z oczywistych przyczyn rozwój narciarstwa możliwy jest jedynie w południowej części kraju, w terenach górskich. Przy czym te same tereny górskie są najmniej przekształconymi fragmentami polskiego krajobrazu, jednymi z najbogatszych pod względem różnorodności biologicznej. Właśnie dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do procesu inwestycyjnego dla pojedynczych inwestycji narciarskich, należy wskazać w skali regionów (województw) miejsca lokalizacji obiektów narciarskich. Byłoby to możliwe dzięki zastosowaniu ukierunkowanego planowania przestrzennego na poziomie województw, w ramach dialogu społecznego, przy czym propozycje lokalizacji inwestycji powinny uwzględniać rangę walorów przyrodniczych. Zastosowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyczynia się do zabezpieczenia wartościowych walorów przyrodniczych a jednocześnie do rozwoju sektora narciarskiego.

Przedstawione dane pokazują z pewnością, że organy środowiskowe w żaden sposób nie utrudniają realizacji przedsięwzięć, o ile tylko inwestor przygotowując projekt inwestycji ma na uwadze kwestie ochrony środowiska i obowiązujące przepisy. Konieczne wydaje się przecież minimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji i zachowanie swoistej równowagi między ochroną naszego środowiska i planowanym rozwojem infrastrukturalnym.

Monika Jakubiak
Rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/News/view/2491/Infrastruktura_narciarska