Relacja z warsztatów „Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji”

Pobudzenie większego rozwoju kogeneracji w państwach członkowskich jest jednym z ważnych celów Unii Europejskiej. Tym samym, racjonalizacja gospodarowania energią w Polsce powinna być również celem priorytetowym. Kogeneracja umożliwia bowiem znaczące zwiększenie sprawności wytwarzania i tym samym powoduje oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Instalacje energetyki rozproszonej zmniejszają również konieczność rozbudowy sieci przesyłowej, a także poprzez obecność blisko odbiorcy zmniejszają straty przesyłowe w sieciach i pomagają zapobiegać rozległym awariom systemowym.

W Polsce jest dużo miejskich systemów ciepłowniczych, co pozwala na rozwijanie kogeneracji w dużej skali. Wymaga to tylko atrakcyjnego systemu zachęt dla inwestorów oraz przewidywalnych warunków prawnych. Tych warunków nie spełniał dotychczas istniejący system wsparcia dla kogeneracji, bo bardzo krótki czas jego obowiązywania nie pozwalał na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. A nawet jeśli ktoś podejmował takie ryzyko, instytucje finansowe nie przejawiały chęci rozmowy o ich kredytowaniu, nie wiedząc, jaki będzie mechanizm wsparcia po 2012 roku.

Biorąc pod uwagę wymogi unijne oraz świadomość korzyści wynikających z inwestycji w kogenerację, regulator podjął kroki zmierzające do zmodyfikowania i wydłużenia systemów wsparcia oraz intensyfikacji polityki w tym zakresie. W związku ze zamianami w otoczeniu regulacyjnym, w dniu 30 maja 2012 roku w Centrum szkolenia gazownictwa PGNiG odbyła się debata branżowa organizowana przez Zespół CBE Polska, poświęcona zagadnieniom perspektywicznego wsparcia dla kogeneracji – Warsztaty "Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji". Przedstawiciele sektora energetycznego i gazownictwa dyskutowali na temat projektowanych aktów prawnych, problemów w rozliczaniu obowiązków umarzania świadectw pochodzenia, jak również spraw stricte technicznych: Zdaniem dr Zdzisława Murasa z URE: "…kogeneracja obok OZE jest drugim filarem jakiego rozwój będzie w perspektywie mocno wspierany".

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się:

  • Zmiany zachodzące na rynku oraz doświadczenia wynikające z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia
  • Skutki proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji
  • Obowiązywanie systemu wsparcia dla kogeneracji – perspektywy wydłużenia systemu
  • Projekt nowej dyrektywy dotyczący CHP z 23.06.11 – kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia
  • Kogeneracja w projekcie Nowego Prawa Energetycznego
  • Gwarancje pochodzenia, taryfy, obowiązki przyłączenia do sieci
  • Czy planowany system będzie sprzyjał inwestorom?
  • Żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty – jaki kolor pozyskiwać?
  • Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego

Było to kolejne z cyklu specjalistycznych spotkań, które poświęcone było zagadnieniom systemów wsparcia dla energetyki. Od początku 2011 roku, z zakresu certyfikatów energetycznych przeszkoliliśmy już ponad 700 specjalistów!