Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Towarzystwo na rzec Ziemi, we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich realizuje projekt pt: „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, dofinansowany w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

W pierwszym etapie projektu monitorować będziemy wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie w 300 wybranych gminach. Porównamy również efektywność zbiórki w tych miejscowościach. Następnie przeprowadzimy szczegółowa analizę 20 przypadków gmin „wyróżniających” się zarówno  pozytywnie jak i negatywnie. Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem – przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i  umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Ponadto przeanalizowane zostaną  roczne  sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie: terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach.  Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Przez cały czas trwania projektu funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy będzie mógł skorzystać z porady prawnej, zgłosić sytuacje problemowe, pytania, prośby o interwencję itp. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości planujemy skierowanie sprawy do odpowiedniego organu Przygotujemy internetowy poradnik zawierający schemat działań jakie można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wzory pism (skarg, wniosków) itp. Przeprowadzimy również szkolenia   skierowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz do zainteresowanych mieszkańców.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/ oraz do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową: drewniak.kancelaria@gmail.com oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr: 519 789 665 – w poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00,  środy od 8.00 do 16 oraz w piątki od 14.30 – 18.00.

 

Barbara Gajewska

Towarzystwo na rzecz Ziemi