VII konferencja AMOPwZL – Rogów 2011

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w VII Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 30-31 marca 2011 r.

Temat przewodni konferencji brzmi: ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI LEŚNYMI A ZACHOWANIE POPULACJI PTAKÓW LEŚNYCH

Planowane sesje tematyczne:

 1. Ochrona strefowa ptaków – skuteczność i problemy z jej stosowaniem.
 2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków – plany zadań ochronnych, terminy wdrożenia, konsekwencje gospodarcze, finansowe i ochronne.
 3. Kryteria oceny stanu zachowania siedlisk ptaków z załącznika I DP.
 4. Przykłady praktycznych zaleceń i działań ochronnych dotyczących wybranych gatunków ptaków leśnych.
 5. Narzędzia planistyczne, które mogą być wykorzystane dla ochrony ptaków w lasach (np. plany urządzenia lasu, plany zagospodarowania przestrzennego gmin).
 6. Inwentaryzacja i monitoring ptaków – kluczowe elementy zarządzania ich populacjami.
 7. Cele tworzenia strategii i planów ochrony krajowych populacji ptaków – praktyka ochronna i legislacyjna.
 8. Formy i zakresy współpracy środowisk i instytucji działających na rzecz ptaków.

Pytania kluczowe:

 1. Jaka jest skuteczność ochrony strefowej? Czy i jakie prace leśne w przypadku konkretnych gatunków można w strefach wykonywać? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było strefę odwołać?
 2. Jakie prace leśne prowadzone w okresie rozrodu ptaków nieobjętych ochroną strefową nie są szkodliwe dla zachowania ich populacji?
 3. Jaki jest obecny stan zachowania raportowanych do UE gatunków ptaków na obszarach specjalnej ochrony ptaków znajdujących się na terenach leśnych?
 4. Jakie konkretnie zadania i modyfikacje gospodarki leśnej w przypadku podlegających raportowaniu do UE gatunków ptaków na terenach leśnych są podejmowane, a jakie powinny być, aby zachować właściwy stan ich ochrony?
 5. Kto odpowiada za bezpośrednie działania zmierzające do zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony w przypadku populacji ptaków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty?
 6. Jak powinna wyglądać kompensacja przyrodnicza dla obszaru ptasiego Natura 2000?
 7. Jak rozstrzygać sytuacje konfliktowe w przypadku nakładania się obszarów ptasich i siedliskowych i czasami odmiennych zaleceń ochronnych dla utrzymania ptaków oraz zaleceń dla utrzymania siedlisk i innych gatunków "naturowych"?
 8. W jakim zakresie można udoskonalić współpracę pomiędzy Lasami Państwowymi, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a także instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną ptaków w Polsce?

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień (do dnia 20 lutego 2011 r.)

Szczegóły na stronie http://cepl.sggw.pl.

Z poważaniem
Sekretariat konferencji


Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
tel./fax 46 874 83 74