Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Dnia 8 sierpnia 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zarządzenie w sprawie uznania za leśno-stepowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza” jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów doliny dolnej Odry. 

Ochroną objęto 49,45 ha mozaiki muraw kserotermicznych, ciepłolubnych zarośli oraz bogatych gatunkowo lasów liściastych. Teren ten położony jest na styku doliny Odry oraz przylegającej do niej wysoczyzny. Poza roślinnością kserotermiczną i leśną, omawiany obszar chroni również wyjątkowe bogactwo świata bezkręgowców i ptaków. Stwierdzono tu występowanie m.in. jelonka rogacza i pachnicy dębowej, a także rzadkich ptaków drapieżnych, w tym bielika, kani rudej i puchacza.

Już na początku XX w. badacze niemieccy zwrócili uwagę na wybitne bogactwo gatunków kserotermicznych w tym miejscu, a w latach 60. XX wieku padła propozycja utworzenia tu rezerwatu. Dotychczasowe starania były jednak nieskuteczne i dopiero ostatnia kilkuletnia „ofensywa” Klubu Przyrodników doprowadziła do pozytywnego zakończenia kilkudziesięcioletnich starań o ochronę tego wyjątkowo cennego miejsca.

Jeszcze w tym roku, w ramach projektu LIFE+ Klubu Przyrodników „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” (http://www.murawy-life.kp.org.pl) w rezerwacie wykonane będą niezbędne zabiegi ochrony czynnej (odkrzaczanie muraw kserotermicznych).