Program sesji WODA A OCHRONA PRZYRODY, 8-10 kwietnia 2010, Łagów Lubuski

Program sesji przedstawia się następująco:

 

Czwartek, 7 kwietnia 2011

 

Od godz. 17.00    Przyjmowanie uczestników

Godz. 19.00         Kolacja

 

Piątek, 8 kwietnia 2011

 

Od godz. 8.00      Przyjmowanie uczestników

Godz. 8.30            Śniadanie

Godz. 9.30            Rozpoczęcie sesji

·Paweł Pawlaczyk – Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej: czy zmienią ochronę przyrody i gospodarkę wodną w Polsce?

·Roman Żurek – Mity w gospodarce wodnej Polski

·Artur Furdyna, Ewa Leś – Rzeka Ina jako przykład problematyki gospodarowania wodami w Polsce

·Wojciech Puchalski – O zwierciadle wodnym, czyli jak widzenie swoich wyobrażeń może odbijać się na stanie ochrony siedlisk wodnych i od wód zależnych

Godz. 12.00         Przerwa

Godz. 12.30         ·Mariusz Kistowski – Dylematy strategicznego planowania ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych  w świetle potrzeb ochrony przyrody i społeczeństwa

·Urszula Biereżnoj, Mateusz Grygoruk, Michał Fabiszewski – Czy przyroda województwa podlaskiego wytrzyma usuwanie skutków powodzi?

·Barbara Utracka-Minko  – Mała zabudowa hydrotechniczna – duży problem ekologiczny

·Paweł Pawlaczyk – Ochrona przyrody a cele wodnośrodowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie rzek i mokradeł Pomorza

·Joanna Przybylska, Roman Maniarski – Zagrożenia wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w kontekście planowanych prac melioracyjnych w 2010 r.

Godz. 14.30         Obiad

Godz. 15.30         ·Magda Podlaska, Marek Krukowski – Starorzecza Pradoliny Wrocławskiej – stan zachowania i `zagrożenia związane z przekształceniem doliny oraz zabudową hydrotechniczną Odry

·Marta Jermaczek-Sitak – Charakter i stan zachowania łąk selernicowych w Polsce Zachodniej a warunki wodne.

·Stanisław Rosadziński – Siedliska hydrogeniczne w zachodniej Polsce jako ostoje ginących przedstawicieli flory i roślinności

·Arkadiusz Grzelak – Przekształcenia roślinności łęgowej w rezerwatach przyrody Polski środkowej

·Andrzej Muter – LIFE+ na rzecz ekosystemów wodnych

Godz. 18.00         SESJA POSTEROWA – ZGŁOSZONE POSTERY:

·Paulina Gielniak – Różnorodność flory roślin naczyniowych śródleśnych nisz źródliskowych w Polsce środkowej

·Kamil Kędra – Znaczenie ekologiczne sztucznych zbiorników wodnych na obszarach podmiejskich, na przykładzie zbiorników retencyjnych w Zesławicach w Krakowie

·Łukasz Misiuna, Robert Urbańczyk – Różnorodność biologiczna Polan Wierzejskich – zagrożenia i nadzieje

·Dorota Okoń – Sposoby ujęcia terenów źródliskowych w prawie lokalnym na przykładzie wybranych obiektów położonych w obrębie parków krajobrazowych województwa śląskiego

·Marek Panek – Warunki fizyczno-chemiczne dwóch stanowisk Jeziora Woszczelskiego – lata 2006-2008

·Natalia Ratajczyk, Agnieszka Wolańska-Kamińska, Izabela Zając – Ochrona prawna małych rzek nizinnych na przykładzie rezerwatu Gać Spalska

·Grażyna Domian – Pole golfowe – zagrożenie dla ekosystemów wodnych

Godz. 19.00         Kolacja

Godz. 20.00         Spotkanie towarzyskie

 

Sobota, 9 kwietnia 2011

 

Godz. 8.00            Śniadanie

Godz. 9.00            ·Joanna Szmuc – Działania RDOŚ wRzeszowie w ramach wcielania dobrych praktyk w zakresie regulacji rzek i potoków

·Anna Kwarciany – Dobre praktyki w przywracaniu drożności korytarzy ekologicznych rzek Podkarpacia

·Bożena Sikora – Renaturyzacja małych dolin rzecznych na przykładzie doliny rzeki Słupi

·Andrzej Jermaczek – Koncepcja renaturyzacji fragmentu doliny rzeki Leniwej Obry w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową autostrady A2

·Artur Adamski, Wojciech Lewandowski, Dorota Serwecińska, Marcin Pchałek – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań RZGW we Wrocławiu jako przykład dobrych praktyk przy realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych

Godz. 11.30         Przerwa

Godz. 12.00         ·Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiński – Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych

·Joanna Perzanowska – Ochrona czynna w obszarze Natura 2000 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

·Andrzej Ryś – Ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Strzałowo w Puszczy Piskiej – efekty i kontrowersje

·Szymon Łopacki – Sposoby renaturyzacji mokradeł na przykładzie działań przeprowadzonych w gospodarstwie ekologicznym na Pomorzu Środkowym

Godz. 14.00         Obiad

Godz. 15.00         ·Piotr Panek – Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej

·Kamila Brzezińska, Agnieszka Gutkowska, Zuzanna Oświecimska-Piasko, Hubert Piórkowski – Wypracowanie metod identyfikacji cennych siedlisk przyrodniczych w krajobrazie rolniczym z wykorzystaniem teledetekcji – inwentaryzacja mokradeł i muraw na Mazowszu

·Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Marek Jelonek – Monitoring  stanu ochrony gatunków ryb objętych załącznikami dyrektywy siedliskowej z wykorzystaniem oceny stanu wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej

·Bernard Konca, Grzegorz Urban, Karol Tomczyński – Zmienność warunków termiczno-wilgotnościowych i ich wpływ na stan zdrowotny lasów Dolnego Śląska w wieloleciu 1971-2010

·Przemysław Żelazko – Czy na podstawie doświadczeń in vitro można określić wymagania wodne Drosera rotundifolia?

Godz. 18.00         Kolacja

Godz. 19.00         OCHRONA PRZYRODY W OBIEKTYWIE (zachęcamy do przywiezienia i prezentacji własnych materiałów – prezentacji, filmów itp.), spotkanie towarzyskie

 

Niedziela, 10 kwietnia 2011

 

Godz. 8.00            ·Śniadanie

Godz. 9.00            ·Wycieczka – doliny Pliszki, Odry i Bobru

Godz. 14.00         ·Powrót z wycieczki, obiad

 

Koszty udziału w sesji podaje poniższa karta zgłoszenia. Należy ją skopiować, wypełnić i przesłać pocztą, faxem lub e-mailem na adres Klubu. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość po dodaniu 23% podatku VAT wpłacić na konto Klubu. Zniżka wpisowego dotyczy tylko osób zapisanych do Klubu do końca stycznia 2011, z opłaconą składką za rok 2010 lub 2011. Autorów wystąpień, które znalazły się w powyższym programie, zwalniamy z wpisowego. Udział w sesji gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2011 dokonają rezerwacji przesyłając poniższą kartę zgłoszenia. Noclegi i posiłki rezerwujemy w Ośrodku Leśnik w Łagowie. W przypadku wyczerpania się jakiejś kategorii noclegów lub noclegów w Ośr. Leśnik, będziemy Państwu proponować inne. Dojazd we własnym zakresie, ze Świebodzina dogodne połączenia autobusowe PKS oraz firmy Brunatni. W sesji posterowej istnieje możliwość prezentacji nie zgłoszonych wcześniej posterów – zachęcamy do ich przywiezienia po wcześniejszym poinformowaniu organizatorów. Zachęcamy również do prezentacji w sesji fotograficznej. Materiały z sesji zostaną opublikowane w Przeglądzie Przyrodniczym, w II połowie roku 2011. Prelegentom przypominamy, że referat, wraz z krótką dyskusją, powinien zmieścić się w 30 minutach, komunikat (w programie zaznaczony kursywą) w 15 minutach.

 

"———————————————————————————————————————————————————–

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SESJI: WODA A OCHRONA PRZYRODY. Łagów Lub., 8-10.04.2011

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………….. tel . …………………………..  email …………………………………..

 

adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NOCLEGI

7/8.04

8/9.04

9/10.04

POSIŁKI

7.04

8.04.

9.04

10.04

Nocleg w pok. 1-os.

90 zł

90 zł

90 zł

Śniadanie

12 zł

12 zł

12 zł

N. w pok. 2-os.

50 zł

50 zł

50 zł

Obiad

18 zł

18 zł

18 zł

N. w pok. 3-4 os. osobowym

 

 3os.

40 zł

40 zł

40 zł

Kolacja

15 zł

15 zł

15 zł

WPISOWE

100 zł

ZAMAWIAM POSIŁKI WEGETERIAŃSKIE

 

WPISOWE ZE ZNIŻKĄ (CZŁONEK  KP) KLUBU)

50 zł

UDZIAŁ W WYCIECZCE

 

20 zł

ZWOLNIENIE Z WPISOWEGO (AUTOR)

 

 

Proszę zakreślić właściwe. Uwaga, kwoty podane w tabeli są kwotami netto!

 

Łączna kwota netto uzyskana z podsumowania wyżej zakreślonych cen wynosi ……………………..  zł. Po dodaniu 23% podatku VAT kwota opłaty za uczestnictwo w sesji wynosi ………………… zł i taką kwotę wpłacam na konto Klubu Przyrodników w BZ WBK S.A. Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645. Fakturę za udział w Sesji proszę wystawić dla:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NIP ……………………………………………. Uwagi ………………………………….…….…………………………..…………………………………                                                                                                                    Podpis

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników