udostępnianie informacji o środowisku – czy wiecie, że …

Stawki, sposób naliczania, terminy i sposób uiszczania opłat za
udostępnienie informacji o środowisku określa obecnie (od 16 listopada 2010
r.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Wcześniejsze rozporządzenie
z 2007 r. utraciło moc.

Opłaty za udostępnienie informacji nie są wysokie:
Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do
dziesięciu dokumentów.
Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów
wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297
mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
 1)   0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
 2)   1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej,
pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
Za przesłanie informacji pobiera się opłatę pocztową.

Aktualne rozporządzenie nie zawiera w szczególności przepisu stanowiącego,
że udostępnienie informacji następuje po uiszczeniu opłaty – jaki był m. in.
w rozporządzeniu z 2007 r. Przepis taki był bowiem niezgodny z delegacją
ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia, a poza tym jego
stosowanie skutkowało niekiedy naruszaniem terminów udostępnienia
informacji, wynikających z ustawy. W związku z tym, w obecnym stanie
prawnym, organ udostępniający informację nie ma podstaw do zwłoki z
udostępnieniem informacji o środowisku w oczekiwaniu na wniesienie opłaty –
byłaby to bowiem "zbędna zwłoka" w sensie art. 14 ustawy. Organ nie może też
żądać dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, a tym bardziej
uzależniać udostępnienia informacji od dostarczenia takiego potwierdzenia.
Oczwysiście, wnioskujący o informację jest ze swojej strony obowiązany
wnieść opłatę, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o naliczeniu opłaty.

W szczególności, uiszczanie opłaty za udostępnienie informacji nie może być
powodem naruszania terminów udostępniania informacji określonych w art. 14
ustawy. Należy zważyć, ze w stosunku do dokumentów, o których dane są
umieszczane w publicznie dostępnych rejestrach o których mowa w art. 21
ustawy, informacja powinna być udostępniona w dniu złożenia wniosku.

W dniu złożenia wniosku (!) organ jest obowiązany udostępnić w
szczególności:
– wniosek o decyzję środowiskową (w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia),
decyzję środowiskową
– raport oddziaływania na środowisko
– postanowienie o braku potrzeby / potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
– projekt planu ochrony / planu zadań ochronnych
– wnioski i zezwolenia na odstępstwa od ochrony gatunkowej
– decyzje nakazujące wycinkę drzew i krzewów z terenu zalewowego
– i inne wymienione w art. 21 ustawy ooś
Informację o tych dokumentach organ jest obowiązany publikowac w
internetowym rejestrze, dostępnym z Biuletynu Informacji Publicznej organu.

Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej jest
obowiązany posiadać kartę informacyjną przedsięwięcia i (jezlei sporządzono)
raport oddziaływania na środowisko w formie elektronicznej. Art. 74 ust 2
ustawy ooś zobowiązuje bowiem wnioskodawce do złożenia raportu także w
formie elektronicznej (gdyby więc takowej brakowało, organ byłby obowiązany
wezwać inwestora do złożenia wniosku). Tym samym organ jest obowiązany do
udostepnienia tych dokumentów w formie elektronicznej, w dniu złożenia
wniosku.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników